Strona główna » Strefa klienta » Serwis - procedura reklamacyjna

Serwis - reklamacje - GCE

Procedura postępowania w przypadku reklamacji 

Celem usprawnienia procesu reklamacji, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższą procedurą postępowania.

Nabywca zgłaszający reklamację zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia druku reklamacyjnego, który udostępniamy na naszej stronie (Sprzęt spawalniczydruk zgłoszenia reklamacyjnegoSprzęt medyczny – druk zgłoszenia reklamacyjnego) lub który zostanie mu przesłany przez Autoryzowany Serwis, do którego klient zwróci się w celu usunięcia usterki.

Uwaga: Autoryzowany Serwis jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia tylko i wyłącznie na specjalnym druku GCE wypełnionym czytelnie z dokładnym opisem uszkodzenia oraz pełnymi danymi firmy i osoby zgłaszającej. W innym przypadku AS odmówi przyjęcia zgłoszenia.

Wyciąg z ogólnych zasad dotyczących wniosków reklamacyjnych:

W ramach ogólnych warunków gwarancji dotyczących produktów oferowanych przez firmę GCE reklamowany produkt objęty jest gwarancją producenta. Firma GCE oświadcza, że jej produkty są wolne od wad fabrycznych, a w przypadku ich ujawnienia w czasie trwania gwarancji zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.

Produkt może posiadać ślady wynikające z normalnego użytkowania, z wyłączeniem przypadków wszelkiego rodzaju mechanicznego uszkodzenia obudowy, zespołu napędowego, pokręteł, rozdzielacza, przewodu zasilającego, zerwanych gwintów, cofnięcia płomienia (palniki, reduktory), samowolnego rozkręcania urządzenia lub dokonywania napraw we własnych zakresie, dodatkowego dociążania urządzenia, pracy w pionie(IMP), zalania urządzenia różnego rodzaju płynami itp.

Uwaga: Gwarancją nie są objęte zużywające się części eksploatacyjne.

Zadania autoryzowanego serwisu:

a) AS jest w pełni profesjonalnym, niezależnym i miarodajnym źródłem, działającym na mocy umowy autoryzowanym serwisem, powołanym do rozpatrywania i rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z reklamacjami produktów GCE.

b) Po otrzymaniu urządzenia do naprawy AS dokona fizycznego sprawdzenia stanu urządzenia, jeżeli nie stwierdzi zewnętrznych uszkodzeń mogących mieć dodatkowy wpływ na niewłaściwą jego pracę, zapozna się ze zgłoszeniem reklamacyjnym, i podejmie kroki mające na celu

c) AS po ustaleniu przyczyny usterki poinformuje klienta (osobę wymienioną na druku reklamacyjnym) o formie rozpatrzenia reklamacji i ewentualnych kosztach w przypadku naprawy odpłatnej.

d) Standardowo czas na odpowiedz wynosi do 14 dni roboczych, a w przypadkach szczególnych maksymalnie do 21 dni roboczych.

e) W przypadku zakwalifikowania produktu do naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną ponosi GCE.

f) Jeśli AS stwierdzi, że uszkodzenie wynikło z niewłaściwego użytkowania produktu, wszystkie koszty związane z diagnozą, transportem do i od AS, częściami zamiennymi oraz kosztami naprawy AS obciąży klienta zgłaszającego reklamację.

g) W przypadku, jeśli reklamujący nie zdecyduje się na naprawę odpłatną (nieobjętą gwarancją) i zażąda zwrócenia produktu, musi uiścić opłatę w ramach oceny stanu produktu, czyli tzw. diagnozy oraz koszt transportu do i od AS.

W innym przypadku urządzenie nie zostanie odesłane !!!

Postanowienia końcowe:

Szanowny kliencie, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi punktami serwisowymi, celem usprawnienia całej procedury reklamacyjnej. AS w imieniu firmy GCE zajmują się kompleksowo wszystkimi kwestiami dotyczącymi produktów począwszy od zdiagnozowania usterki po wystawianie faktur za naprawę.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych: