GCE OGłASZA ZMIANY W SWOICH MARKACH DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ close
Strona główna » Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Warunki użytkowania

Treści na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny. Oznacza to, że użytkownik może je przeglądać, kopiować, drukować, a także rozpowszechniać wszelkie dokumenty opublikowane przez GCE, pod warunkiem że jest to zastosowanie niekomercyjne, GCE zostanie wymienione jako ich źródło oraz, że zachowana jest zgodność z wszelkimi prawa autorskimi oraz innymi prawami własności.

Treści z niniejszej strony nie mogą być zmieniane, przenoszone, powielane, publikowane, obejmowane licencją, przekazywane ani sprzedawane bez pisemnej zgody GCE.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki towarowe, marki, logo, teksty, obrazy i oprogramowanie występujące na niniejszej stronie są własnością GCE lub jej podmiotów zależnych, o ile nie zostanie to wskazane inaczej, i są chronione obowiązującymi prawami do własności intelektualnej.

Wszelkie wykorzystanie marek, logo, tekstów, obrazów oraz oprogramowania jest zabronione, o ile nie jest to zgodne z poniższymi postanowieniami.

Nieautoryzowane wykorzystanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony podlega przepisom prawa cywilnego i karnego w świetle obowiązującego prawodawstwa. GCE w pełni wyegzekwuje swoje prawa do ochrony własności intelektualnej.

Polityka informacyjna

Informacje dostępne na serwerze prezentowane są w sposób widoczny i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją, wyraźną ani domniemaną. Nie są one przedmiotem domniemanej gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu i zgodności z jakimikolwiek innymi przepisami.

GCE nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie.

GCE nie zobowiązuje się aktualizować informacji ani materiałów dostępnych na niniejszej stronie. Zmiany mogą być dokonywane bez uprzedniego zawiadomienia i mogą one być wprowadzane do nowych wersji niniejszej strony.

GCE w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie ani pośrednie szkody, ani inne straty wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z niniejszej strony lub jej treści, które mogą wynikać z umowy, czynów zabronionych, bezpośredniej odpowiedzialności lub innych okoliczności, nawet jeżeli użytkownik został ostrzeżony o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Użytkownik pobiera ze strony oprogramowanie na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie masz pewności co do przydatności oprogramowania pobieranego z niniejszej strony, zasięgnij porady specjalisty. Jesteś także odpowiedzialny za zapewnienie ochrony swojego komputera przed złośliwym oprogramowaniem.

Inne strony internetowe

Niniejsza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Odnośniki takie umieszczane są dla wygody użytkowników, a GCE nie ponosi odpowiedzialności za treści, dokładność informacji lub ochronę prywatności praktykowaną na takich stronach.

Polityka prywatności

GCE szanuje prywatność użytkowników i nie gromadzi ani nie wykorzystuje jakichkolwiek informacji prywatnych, o ile nie zostały one podane GCE dobrowolnie przez zainteresowanych użytkowników. Prosimy o poinformowanie nas, jeżeli nie zgadzasz się na gromadzenie twoich danych.

GCE zachowuje zgodność z wszelkimi państwowymi prawami ochrony danych osobowych regulujących wykorzystanie i gromadzenie danych. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny mogą być przekazywane stronom trzecim w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu śledzenia sprzedaży i rozwoju produktu.

O ile nie zostało to określone powyżej, żadne dane nie będą sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim.

Kontakt

Jeżeli posiadasz pytania dotyczące warunków korzystania lub, w szczególności, polityki prywatności, prosimy o kontakt.